“GREEN” Asset Manager

„ZIELONY”Asset Manager – naszymcelemjestbycieodpowiedzialnympodmiotem gospodarczym,minimalizującym negatywny wpływ naśrodowiskoimaksymalizującym korzystne zmiany dla udziałowców.Naszastrategiajestwspieranaprzezpartnerów i pracownikówwyższegoszczeblanaszejfirmy, którzy są odpowiedzialnizazapewnienie, żezasadyzrównoważonegorozwoju sąwłączonenietylko do naszychanaliz inwestycyjnych i procesówpodejmowaniadecyzjiinwestycyjnych,aletakżedocodziennego zarządzania zespołem i działalnością firmy.NaszastrategiaESGmanaceluzapewnienie, żekwestieśrodowiskowe,społeczne i ładukorporacyjnegomająfundamentalneznaczeniewnaszychpraktykach,odzarządzaniafunduszami poprzez zarządzanieaktywami aż do poziomunieruchomości.

Audyty ESG napoczątku procesu inwestycyjnegopozwalająnamwłączyćinicjatywy ESG jako bazę wszystkichprocesówdecyzyjnych oraz zarządzania operacyjnego po zakupie, a robiącto,staramysięstworzyćsymbiozęmiędzymotywacjamifinansowymiaprzesłankami zawartymi w strategiiESG.

.

Certyfikacja

 jako aktywny członek PLGBC (Polish Green Building Council) w ramach szerszych inicjatyw Grupy zwracamy szczególną uwagę na rozwiązania zielonego budownictwa. Większość aktywów nabytych lub przejętych w sektorze logistycznym uzyskała certyfikat BREEAM, a te bez niego będą przechodzić certyfikację BREAM in use w okresie zarządzania poszczególnymi aktywami.

.