“GREEN” Asset Manager

„ZIELONY” Asset Manager – naszym celem jest bycie odpowiedzialnym podmiotem gospodarczym, minimalizującym negatywny wpływ na środowisko i maksymalizującym korzystne zmiany dla udziałowców. Nasza strategia jest wspierana przez partnerów i pracowników wyższego szczebla naszej firmy, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie, że zasady zrównoważonego rozwoju są włączone nie tylko do naszych analiz inwestycyjnych i procesów podejmowania decyzji inwestycyjnych, ale także do codziennego zarządzania zespołem i działalnością firmy. Nasza strategia ESG ma na celu zapewnienie, że kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego mają fundamentalne znaczenie w naszych praktykach, od zarządzania funduszami poprzez zarządzanie aktywami aż do poziomu nieruchomości.

Audyty ESG na początku procesu inwestycyjnego pozwalają nam włączyć inicjatywy ESG jako bazę wszystkich procesów decyzyjnych oraz zarządzania operacyjnego po zakupie, a robiąc to, staramy się stworzyć symbiozę między motywacjami finansowymi a przesłankami zawartymi w strategii ESG.

.

Certyfikacja

 jako aktywny członek PLGBC (Polish Green Building Council) w ramach szerszych inicjatyw Grupy zwracamy szczególną uwagę na rozwiązania zielonego budownictwa. Większość aktywów nabytych lub przejętych w sektorze logistycznym uzyskała certyfikat BREEAM, a te bez niego będą przechodzić certyfikację BREAM in use w okresie zarządzania poszczególnymi aktywami.

 

W związku z certyfikacją BREEAM In-Use, rozpoczęto od monitorowania zużycia energii i wody, a następnie wdrożono procedury dotyczących energii i wody w obiektach REINO IO.

Procedury przybliżają możliwości i zasady opomiarowania w parku logistycznym REINO IO Bielsko-Biała w Mazańcowicach oraz wskazują sposób raportowania danych zużycia energii i wody oraz cele na najbliższe lata. Określanie celów i informowanie najemców o dobrych praktykach zarządzania energią oraz wodą, ma pozwolić na zmniejszenie zużycia energii i wody w dostępnym zakresie.

Cele na lata 2023-2025 dla zużycia wody:

 • Wartości z monitoringu wody będą porównywane z wartościami z minionych miesięcy i lat w celu zaobserwowania ewentualnych nieprawidłowości i podjęcia odpowiednich działań naprawczych, jak i działań mających na celu zoptymalizowanie, a w konsekwencji zmniejszenie zużycia wody w dostępnym zakresie.
 • Przynajmniej raz w roku przekazywane będą użytkownikom budynku informacje dotyczące najlepszych praktyk w zakresie gospodarki wodnej.
 • Przeprowadzane będą regularne kontrole w celu zapewnienia prawidłowego stanu systemów wodnych iunikania wycieków. Elementy wyeksploatowane będą wymieniane prewencyjnie po przeprowadzonych kontrolach. Czas reakcji na zgłoszenie usterki systemów wodnych wyniesie 2h od momentu zgłoszenia w trybie 24/7.
 • Za każdym razem, gdy zostanie wyspecyfikowany i zakupiony nowy sprzęt, preferowanym wyborem będą urządzenia i komponenty wodooszczędne. Proponowane wartości graniczne dla urządzeń i komponentów są następujące:
  • WC – preferowane spłukiwanie – 3/6 l/spłukiwanie

  • Pisuary – 1 l/spłukiwanie

  • Baterie umywalkowe – 4 l/min

  • Prysznic – 8 l/min

  • Pralka – 12 l/kg

  • Zmywarka – 7 litrów na kosz

 • W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w budynkach – remonty, nowe prace wykończeniowe, rozważone zostanie zainstalowanie systemu wykrywania wycieków wody, jeżeli będzie to możliwe i ekonomicznie uzasadnione.
 • Będą wybrane rodzime gatunki roślin, które mogą się rozwijać bez dodatkowego podlewania w związku ze zmianami klimatu i ograniczonymi zasobami wody.

Cele na lata 2023-2025 dla zużycia energii:

 • Niniejsza procedura zostanie udostępniona Najemcom. Dodatkowo będą przekazywane użytkownikom budynku podstawowe informacje dotyczące najlepszych praktyk w zakresie zarządzania energią.
 • Przeprowadzane będą regularne kontrole w celu zapewnienia prawidłowego stanu instalacji wraz z odpowiednią konserwacją. Przynajmniej raz w roku plan działania tzw. Action Plan, będzie poddawany przeglądowi w celu zapewnienia wdrożenia niezbędnych działań oraz uwzględnienia ich w budżecie.
 • Za każdym razem, gdy ma zostać zakupiony nowy sprzęt, zostaną określone i zakupione energooszczędne urządzenia i komponenty. Preferowanym wyborem będzie wyższa klasa efektywności energetycznej.
 • Po znaczących zmianach w budynkach (remonty, nowe wykończenia) i przynajmniej raz w roku, harmonogramy oświetlenia i wyposażenia wraz z parametrami i ustawieniami będą weryfikowane i dostosowywane w razie potrzeby w zakresie dostępnym dla Właściciela.
 • Kiedy w budynkach zostaną wprowadzone znaczące zmiany, m.in. remonty, nowe prace wykończeniowe, rozważy się montaż systemów oświetlenia LED i czujników obecności, jeśli będzie to miało zastosowanie i będzie uzasadnione ekonomicznie.
 • Umowa na dostawę energii będzie oparta na odnawialnych źródłach energii, jeśli taka taryfa jest dostępna. Celem jest zabezpieczenie przyszłych dostaw ze względu na ograniczone zasoby światowe.
 • Zużycie energii będzie porównywane z danymi z poprzednich miesięcy i raportowane do Właściciela. W zakresie dostępnym Właścicielowi, na podstawie danych o zużyciu energii, rozważana będzie możliwość optymalizacji.

Akceptowanie i rewizja procedury

Procedury będą rewidowana odpowiednio często, by zapewnić jej aktualność tzn.:

 • każdorazowo przy zmianie Najemców lub wejściu nowych Najemców,
 • każdorazowo przy zmianach w rodzajach stosowanych systemów lub urządzeń odpowiadających za zużycie wody,
 • każdorazowo przy zmianach w powiązanych procedurach tj. przynajmniej w procedurze zarządzania oraz polityce środowiskowej,
 • nie rzadziej niż raz do roku.

Zestawienie odczytów i zużycia mediów za 2022 r.